VIEW: static.latte

O škole

Historie

Uměleckoprůmyslová škola v Praze (UPŠ) byla založena v duchu idejí Gottfrieda Sempera. Semper stavěl na dosavadní umělecké zkušenosti lidstva a hledal syntézu uměleckého a technického. Jako teoretik architektury se snažil nalézt společné vyústění umělecké a technicky konstrukční složky, sladit umělecký koncept jak s vědeckou a technickou prací, tak s prací řemeslníků. Architektura staveb pro něj představovala centrální druh umělecké tvorby, užitné umění pak další druhy. Za podstatu architektury považoval princip tektoniky a tradiční symboliku forem, která teprve otevírá cestu dalšímu vývoji.

V jeho pojetí uměleckoprůmyslové školy je nutnou součástí teoretických úvah konkrétní poznání. Proto má být škola kromě knihovny doplněna muzeem vzorné umělecké produkce z historie, v pozdějším vývoji i ukázkami ze současnosti, s prohlídkami doplněnými přednáškami a odborným výkladem. Tím je výchova rozšířena o emocionální podněty a tříben estetický vkus. Takto pojatá teoretická výuka je provázena tvůrčími ateliéry vedenými zkušenými umělci, kteří dovedou vnést uplatnění základních principů tvorby do praxe svých žáků. Kultivaci poznání umělců i veřejnosti tedy považoval za možné založit na zásadách, které lze vykládat a vyučovat, a proto lze k tomuto účelu zakládat i speciální školy.


Číst více...

Medailony osobností

Medailony osobností historie školy z let 1885-1939

Projekt vznikl v rámci jednosemestrálního semináře k dějinám designu, který absolvovali studenti prvního ročníku teoretického programu pod vedením Lady Hubatové-Vackové (Klára Brůhová, Tereza Jindrová, Jan Kratochvil, Tomáš Klička, Eliška Kubínová, Adéla Procházková, Jitka Šosová, Jana Vinšová, Pavla Zámečníková, Kristýna Zámečníková).

Jsou zde představeni všichni ředitelé a rektoři z let 1885-1939 a výběr významných pedagogů - umělců, ale také teoretiků umění. Jako časový horizont bylo určeno období od založení školy do počátku druhé světové války. Následující období je otevřeno pro obdobné zpracování; naší snahou je pokračovat v dalších časových etapách (1939-1968) a (1969-1989).

Výstup semestrální práce je dvojí: 1. Pokus o vytvoření základu k postupně narůstající webové databázi shromažďující informace k osobnostem z dějin školy. 2. Neméně důležitým výstupem je instalace na chodbě školy v 1. patře před historickou knihovnou. Zcela zásadní pro vizuální podobu této instalace a její technické řešení byla práce studentů designu: Anežky Hrubé Ciglerové (ateliér tvorby písma a typografie) a Petra Duby s Adamem Šimečkem (ateliér produktového designu). Právě díky spolupráci teoretiků s designéry vznikla atraktivní prezentace, která je nejen informativní, ale také formálně přitažlivá a plejádou představených osobností jasně ukazuje, že Uměleckoprůmyslová škola má v českých dějinách umění svou nepostradatelnou pozici.


Číst více...

Vedení školy

Rektor
prof. ak. arch. Jindřich Smetana

Prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum
PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.

Prorektorka pro věci studijní a mezinárodní spolupráci
Ing. Jarmila Kemrová

Kvestor
Ing. Jan Vanda

Předseda akademického senátu
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Orgány školy

Samosprávnými akademickými orgány VŠUP jsou Rozšířené Kolegium rektora, Umělecká rada, Správní rada a Akademický senát.

Kolegium rektora
Umělecká rada
Správní rada
Akademický senát